Hizmetlerimiz

 

Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz genel olarak 6 başlıkta toplanmaktadır.

I- Sermaye piyasasında gayrimenkul değerleme faaliyeti;

Sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıklar, ihraççılar ve sermaye piyasası kurumlarının, sermaye piyasası mevzuatı kapsamındaki işlemlerine konu olan gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya gayrimenkullere bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerini Kurul (SPK) düzenlemeleri ve Kurulca kabul edilen değerleme standartları çerçevesinde bağımsız ve tarafsız olarak takdir ederek değerleme raporu hazırlamak.

II- Bankalara ilişkin gayrimenkul değerleme faaliyeti;

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun tebliğleri ile belirlenen ilke ve esaslar kapsamında, bankaların alacağı değerleme hizmetlerine ilişkin, ilgili bankanın belirlediği konu ve formatta değerleme raporu hazırlamak.

 III- Kamu sektörü gayrimenkul değerleme faaliyeti;

Kamu (Bakanlıklar, Genel Müdürlükler v.b.) sektöründe gayrimenkul değerleme faaliyeti, ilgili kamu kurumunun (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Belediyeler v.d.) belirlediği konu ve formatta değerleme raporu hazırlamak.

IV- Özel sektör gayrimenkul değerleme faaliyeti;

Özel sektör kuruluşları (şirketleri) ile yasal mevzuat çerçevesinde kurulacak (SPK Düzenlemeleri kapsamına girecek) gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarının sahibi bulundukları veya portföylerine girecek gayrimenkullerin değerleme raporlarını hazırlamak.

V-Özel şahıs/şahıslar tarafından talep edilen gayrimenkul değerleme faaliyetleri;

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca talep edilen değerleme raporları hazırlamak.

Hak sahipleri tarafından talep edilen, arsa payı düzeltme veya yeni proje yapılmasına yönelik mevcut yapı bağımsız bölümlerinin ve yeni proje bağımsız bölümlerinin şerefiyeli değerlerinin belirlenerek uyumlaştırılmasına yönelik değerleme raporu hazırlamak.

Talep edilen her türlü gayrimenkulün değer takdiri ile değerleme raporunu hazırlamak.

VI- Genel olarak;

1) SPK veya BDDK listesinde yer alan Gayrimenkul Değerleme şirketlerinin düzenlemesi öngörülen her türlü değerleme raporunu ilgili mevzuatlar ve formatlar doğrultusunda yapmak.

2) Bir gayrimenkulün 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun        684 üncü maddesi uyarınca bütünleyici parçası ile 686 ncı maddesi uyarınca eklentisi olan unsurları da münferit olarak değerlemek.

3) Gayrimenkul ve/veya gayrimenkul projeleriyle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların ve faydaların hukuki durumunun analizi, boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi, en verimli ve en iyi kullanım değeri analizi, şerefiye çalışması, kira rayiç bedel tespiti gibi alanlarda danışmanlık hizmeti vermek ve/veya değerleme raporu hazırlamak, çalışma konusuyla ilgili, şirket adına bölgesel veya genel raporlar hazırlamak.

4) Makine, teçhizat, gemi vs. gibi taşınır hareketli malların yerinde tespiti ve değerlendirmesini yapmak, değerlerini tespit etmeye yönelik tüm raporları düzenlemek, analiz ve fizibilite çalışmalarını sunmak, görüş bildirmek.

Şirketimiz, yukarıda belirtilen faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi için;

Her türlü değerleme raporunun hazırlanmasında, SPK, BDDK, TDUB ve bağlı olunan/olunacak diğer kurumlar tarafından belirlenen standartlara, öncelik esasına göre uyar, etik ve bağımsızlık ilkelerine göre rapor düzenler.

Özellikli konulara ilişkin değerlemelerde dışarıdan uzman desteği alır.


Faaliyetimiz kapsamındaki çalışmalar özetle;

 • Mesken (Daire, villa, müstakil ev, bina, bağ evi vb.).
 • İşyeri (Büro, ofis, dükkân, mağaza vb.).
 • Sosyal Aktivite Alanları (Tiyatro, sinema, spor ve eğlence merkezleri vb.).
 • Turizm Tesis Alanları (Otel, motel, apart otel, tatil köyü, pansiyon vb.).
 • Sanayi ve Üretim Alanları (Atölye, imalathane, fabrika vb.).
 • Her Türlü Arsa ve Arazi (Tarla, bağ, bahçe vb.) değerlemesi.
 • Yabancıların Taraf Olduğu İşlemlerde Değerleme Raporu Düzenleme.
 • Yatırım Fizibilite Çalışmaları.
 • En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi.
 • Pazar Araştırmaları.
 • Şerefiye Çalışmaları.
 •  Kentsel Dönüşüm Çalışmaları.
 • İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Belirleme Raporu

ev

Mesken

Daire , Villa , Müstakil ev, Bina, Bağ evi

ofis

İş Yeri

Büro , Ofis, Dükkan, Mağaza

sinema

Sosyal Aktivite Alanları

Tiyatro , Sinema, Spor ve eğlence merkezleri

tatil

Turizm Tesis Alanları

Otel , Motel, Apart otel, Tatil köyü, Pansiyon

fabrika

Sanayi ve Üretim Alanları

Atölye, İmalathane, Fabrika

arazi

Her türlü Arsa ve Arazi

Tarla, Bağ, Bahçe

Hizmet Verdiğimiz Şehirler